Publicerad 2004-05-03

Styrelsemöte 3 maj 2004 Jönköping

Mötet inleddes med en allmän diskussion om prisnedgången.

* Lars Hultström informerade om att ett antal remisser inkommit. Dessa gällde:
- Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket.
- Statens jordbruksverks föreskrifter om nedsättning av avgift för prövning av dispens från föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket.
- Allmänna råd om lagring och spridning av gödsel mm.
- Konkurrensbedömning - föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket samt föreskrifter om nedsättning av avgift för prövning av dispens.
- Begränsning av antalet djur i ett jordbruk, översyn av reglerna.
Styrelsen beslöt att låta Per-Inge Nilsson och Christer Wannebro arbeta fram remissvar.

* Sven Secher redogjorde för hemsidan. En del synpunkter framkom och utgångspunkten är att det blir en ständig process att arbeta för förbättringar. Alla var ense om att det skulle vara trevligt om så många länsföreningar som möjligt kan bidra med inlägg och referat från aktiviteter. Hemsidan kan vara en viktig förmedlare av nya idéer kring verksamhet lokalt. Fler, i såväl riksstyrelse som länsföreningar, uppmanas också att skriva personliga inlägg.

* Medlemssituationen är tillfredsställande men kan naturligtvis alltid bli bättre. De avhopp som förkommer härrör sig från upphörande av produktion. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Margareta Åberg-Andersson, Christer Wannebro och Malin Brättemark för att arbeta fram ett mål och en strategi för medlemsvärvning.

Med färre medlemmar så uppstår också fenomenet att representationen på stämman minskar. Styrelsen avser att arbeta fram ett förslag till förändring i stadgarna där man går från ett delningstal på 1/200 till 1/100. I dagsläget innebär det att antalet stämmoombud skulle öka med 4 st.

* Teri Lee redogjorde för årsredovisningen och de synpunkter som revisorn haft. Per-Inge Pålsson informerade om verksamhetsberättelsen.

* Valberedningen gästade styrelsen genom dess ordförande Ingvar Jacobsson. Han informerade om de förändringar som valberedningen tänkte föreslå stämman.

* Stämman diskuterades, styrelsen hoppas på en god uppslutning på Gotland. Styrelsen utvärderade sitt eget arbetssätt gentemot den arrangerande länsföreningen, sannolikt kan det arbetet förbättras. Kanske kan styrelsen på riksnivå bidra med stöd i vissa delar t.ex. avtalstecknande med huvudsponsorer till kommande stämmor. En möjlighet är också att i riksstyrelsen utse en stämmoansvarig som fortlöpande har kontakt med arrangörerna.

* Sven Johansson hade uppe frågan om prisutdelningarna på stämman. Beslutades att införa ett diplom till bästa faderrasbesättning utöver priserna till bästa slaktgrisbesättning, bästa smågrisbesättning och bästa livgrisbesättning. Aviserades om nytänkande inför kommande år. Sveriges Nötköttsproducenter har fått stort medialt genomslag med 'Årets Nötköttsbonde'.

* Maggan Åberg-Andersson rapporterade från möten med arbetsgruppen för Svenska Mervärden.

* Nils-Erik Nilsson; Henriksfält gästade styrelsen och berättade om sina erfarenheter av PMWS. Styrelsen fick en god inblick i förloppet i besättningen och Svenska Djurhälsovårdens agerande.

* Lars Hultström och Maggan Åberg-Andersson rapporterade från projektet 'Tillväxt Svensk Gris'. Projektet är uppdelat i delprojekt. Maggan är delaktig i projektet kring produktionskoncept och finansiering. Lars medverkar i projekten exportförutsättningar samt lagstiftning och politiska villkor. Ett exportseminarium kommer att genomföras den 7 juni. Den 8 juni åker Lars Hultström m.fl. till Djurskyddsmyndigheten och uppvaktar angående L 100:an.

* Diskuterades en styrelseresa till Danmark under hösten 2004 för att på plats träffa vår danska motsvarighet.

* Lars Hultström och Per-Inge Pålsson rapporterade från mötet i Köpenhamn om transitering av danska grisar genom Sverige. Mötet var lyckat såtillvida att man lyckades uppskjuta planerade frakter med nytt möte i juli. Däremot verkade det inte som om man kommer till en för oss gynnsam lösning då det inte finns regler för transitering inom EU. Just nu slipper vi transporter för att danskarna visar god vilja. Viktigast för oss är att transporterna saneras direkt i hamn i Sverige när de kommer tillbaka från öst och inte i Danmark.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.